Regulamin uczestnictwa

1. 8. Małopolska Akademia Talentów to kursy muzyczne w ramach których przewiduje się organizację lekcji mistrzowskich w różnych specjalnościach oraz organizację koncertów.

2. Uczestnikami kursu mogą być uczniowie i absolwenci szkół muzycznych oraz studenci i absolwenci akademii muzycznych z Polski i zagranicy.

3. Uczestnictwo w kursie jest odpłatne zgodnie z informacją podaną na ulotce informacyjnej kursów dostępnej pod adresem www.kursymuzyczne.com

4. Lista pedagogów prowadzących kursów zostanie opublikowana pod adresem www.kursymuzyczne.com

5. Uczestnikowi w trakcie kursu przysługują cztery 45 minutowe lekcje z wybranym pedagogiem.

6. O dokładnej organizacji zajęć podczas kursu decyduje osoba prowadząca.

7. Uczestnik zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się kursu w terminie wskazanym przez Organizatora.

8. Osoba, która pragnie uczestniczyć w Kursie nadsyła Organizatorowi Zgłoszenie uczestnictwa, którego wzór stanowi załącznik dostępny na stronie internetowej wydarzenia pod adresem www.kursymuzyczne.com.

9. Opłata za kurs wynosi:

Dla uczestników z Polski: 600 PLN za kurs indywidualny (od osoby).

Dla uczestników z zagranicy: 160 EUR za kurs indywidualny (od osoby).

10. Organizator może zapewnić uczestnikowi nocleg i wyżywienie, jednak ilość miejsc noclegowych jest ograniczona.

Dla uczestników z Polski: Opłata za nocleg w pokoju kilkuosobowym na czas trwania kursów wynosi 350 PLN. Opłata za pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w czasie trwania kursów wynosi 350 PLN. Jednorazowa dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 200 zł.

Dla uczestników z zagranicy: Opłata za nocleg w pokoju kilkuosobowym na czas trwania kursów wynosi 80 EUR. Opłata za pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w czasie trwania kursów wynosi 90 EUR. Jednorazowa dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 50 EUR.

11. Wszystkie opłaty (opłata za kurs, nocleg, wyżywienie, dopłata za pokój jednoosobowy) należy przesłać na konto Stowarzyszenia Artystycznego „Porta Musicae”:

49 1750 0012 0000 0000 2724 6036 (Jeżeli opłata wykonana jest w walucie PLN)

IBAN: PL 05 1750 0012 0000 0000 2724 6052, SWIFT: RCBWPLPW (Jeżeli opłata wykonana jest w walucie EUR)

Tytuł przelewu: Darowizna na rzecz Stowarzyszenia, nazwisko lub nazwa zespołu

12. Termin przyjmowania zgłoszeń w roku 2022 upływa 6 czerwca.

13. Zgłoszenia, wraz z informacją o chęci wykupienia noclegów i/lub wyżywienia i/lub o dopłacie za pokój jednoosobowy powinny być nadsyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail mat.kursymuzyczne@gmail.com

14. Rozpatrywane przez Organizatora będą jedynie kompletne zgłoszenia przysłane wraz z wymaganymi załącznikami.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń.

16. Uczestnicy zakwalifikowani do kursu zostaną o tym poinformowani drogą mailową, nie później niż do dnia 10 czerwca 2022 roku. Stowarzyszeniu przysługuje prawo jednostronnej zmiany tej listy.

17. Kandydatom nie zakwalifikowanym do udziału w kursie zostanie zwrócona opłata za kurs w terminie 7 dni od ukazania się listy zakwalifikowanych Uczestników. 

18. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Kursie. W przypadku osób do lat 16 zalecana jest obecność opiekuna.

19. W przypadku braku zgody opiekuna ustawowego, organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia kandydata z listy uczestników.

20. Organizator zapewnia akompaniatora na czas trwania kursu. W przypadku kursów online lekcje będą prowadzone bez akompaniametu.

21. Uczestnicy zobowiązani są zapewnić materiały nutowe dla prowadzącego kurs i akompaniatora. W przypadku kursów online, nie jest wymagane zapewnienie materiałów nutowych dla akompaniatora.

22. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zachowania panujących w szkołach i uczelniach muzycznych. Rażące naruszenie tych zasad skutkować może pozbawieniem statusu Uczestnika.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby uczestniczące w kursie, w szczególności nie jest zobowiązany do opieki nad niepełnoletnimi Uczestnikami. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek jego zachowania się na terenie szkoły, miejsc koncertów oraz miejsc noclegu i wyżywienia.

24. Uczestnicy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

25. W przypadku nieoczekiwanych, nie dających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do ich odwołania i zorganizowania w innym terminie. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego uniemożliwiającego realizację kursów w Łącku uczestnik może wziąć udział w kursach za pośrednictwem internetu lub wycofać swoje zgłoszenie.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania zajęć prowadzonych w ramach Kursu Mistrzowskiego. Prawa do wykorzystywania artystycznego wykonania utworów wykonywanych w trakcie Kursu Mistrzowskiego, zostają przeniesione na Organizatora na zasadach określonych w zgłoszeniu uczestnictwa.

27. Nagrywanie zajęć, bądź wybranej lekcji w całości przez uczestników oraz osoby trzecie jest zabronione. Nagranie ich wybranego wycinku, bądź sekwencji możliwe jest tylko za zgodą osoby prowadzącej.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego ustalania i zmieniania programu i zakresu Kursu oraz niniejszego regulaminu.

INFORMACJA O 12 STYPENDIACH DLA MŁODYCH MUZYKÓW Z WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ORAZ Z UKRAINY:

29. Organizator w bieżącym roku, dzięki wsparciu Województwa Małopolskiego* ma możliwość przyznania 12 stypendiów dla młodych muzyków, mieszkańców Województwa Małopolskiego (ze szczególnym uwzględnieniem powiatów Nowosądeckiego, Nowotarskiego i Limanowskiego) oraz dla młodych muzyków, pochodzących z terenów Ukrainy, rozumianych jako tereny Państwa Ukraińskiego w oficjalnie uznawanych granicach sprzed roku 2014.

30. Każda osoba zamieszkująca Województwo Małopolskie (ze szczególnym uwzględnieniem powiatów Nowosądeckiego, Nowotarskiego i Limanowskiego) zgłaszająca się do udziału w 8. Małopolskiej Akademii Talentów, może wziąć udział w konkursie o przyznanie stypendium, dołączając do swojego zgłoszenia link do nagrania audio-wideo (dowolny program, 5-10 min.). Tak przygotowane zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy wskazany w pkt. 13 niniejszego Regulaminu do dnia 6 czerwca 2022. Wybrane osoby zostaną poinformowane o przyznaniu stypendium mailowo do dnia 12 czerwca 2022 roku.

31. Każda osoba posiadająca ukraińskie obywatelstwo zgłaszająca się do udziału w 8. Małopolskiej Akademii Talentów, może wziąć udział w konkursie o przyznanie stypendium, dołączając do swojego zgłoszenia link do nagrania audio-wideo (dowolny program, 5-10 min.). Do nagrania należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ukraińskiego obywatelstwa. Tak przygotowane zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy wskazany w pkt. 13 niniejszego Regulaminu do dnia 6 czerwca 2022. Wybrane osoby zostaną poinformowane o przyznaniu stypendium mailowo do dnia 12 czerwca 2022 roku.

32. Stypendium pokrywa opłatę za tygodniowy kurs u wybranego pedagoga w ramach 8. Małopolskiej Akademii Talentów. Stypendium nie pokrywa kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Stypendium nie posiada formy gratyfikacji finansowej i jest przyznawane w drodze konkursowej.

33. Osoby, które wyraziły chęć udziału w konkursie o przyznanie stypendium i przesłały kompletne zgłoszenie, ale nie otrzymały stypendium, mogą wycofać chęć udziału w 8. Małopolskiej Akademii Talentów bez poniesienia kosztów wycofania zgłoszenia.

*Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Artystyczne „Porta Musicae” z siedzibą przy ul. Przewóz 36A/15, 30-716 Kraków zwane dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pana/Pani danych osobowych:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
PESEL
Wiek
Adres zamieszkania
Nr telefonu
Email
Nazwa szkoły lub uczelni, do której Pan/Pani uczęszcza
Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby obecnej rekrutacji w celu uczestnictwa w kursach muzycznych 6. Małopolskiej Akademii Talentów i nie będą udostępnianie innym odbiorcom na podst. art. 6 ust. 1 lit. a oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.

Organizator

Stowarzyszenie Artystyczne "Porta Musicae"
Telefon: +48 737 574 840
E-mail: mat.kursymuzyczne@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/kursymuzyczne

Partnerzy

  • Szkoła Muyzczna I st. w Łącku
  • Gmina Łącko
  • Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

Patronat medialny