Warunki uczestnictwa

1. 4. Małopolska Akademia Talentów to Kursy muzyczne w ramach których przewiduje się organizację lekcji mistrzowskich w różnych specjalnościach oraz organizację koncertów.

2. Uczestnikami kursu mogą być uczniowie i absolwenci szkół muzycznych oraz studenci i absolwenci akademii muzycznych z Polski i zagranicy.

3. Uczestnictwo w kursie jest odpłatne zgodnie z informacją podaną na ulotce informacyjnej kursów dostępnej pod adresem www.kursymuzyczne.com

4. Lista pedagogów prowadzących kursów zostanie opublikowana pod adresem www.kursymuzyczne.com

5. Uczestnikowi w trakcie kursu przysługują cztery 45 minutowe lekcje z wybranym pedagogiem. Uczestnikom kursu orkiestrowego przysługują min. cztery 45 minutowe lekcje z prowadzącym, oraz dodatkowo próby sekcyjne prowadzone przez pedagogów 4. Małopolskiej Akademii Talentów.

6. O dokładnej organizacji zajęć podczas kursu decyduje wykładowca prowadzący.

7. Uczestnik zobowiązany jest stawić się w miejscu odbywania się Kursu w terminie wskazanym przez Organizatora.

8. Osoba lub zespół, które pragną uczestniczyć w Kursie nadsyłają Organizatorowi Zgłoszenie uczestnictwa, którego wzór stanowi załącznik dostępny na stronie internetowej wydarzenia pod adresem www.kursymuzyczne.com oraz na ulotce informacyjnej.

9. Opłata za kurs wynosi:

Dla uczestników z Polski: 400 PLN za kurs indywidualny (od osoby), 600 PLN za kurs kameralny (od formacji) oraz 300 PLN za kurs orkiestrowy (od osoby). Uczestnikowi kursu indywidualnego przysługuje prawo do jednoczesnego udziału w kursie kameralnym lub orkiestrowym za 50 % jego ceny.

Dla uczestników z zagranicy: 150 EUR za kurs indywidualny (od osoby), 200 EUR za kurs kameralny (od formacji) oraz 100 EUR za kurs orkiestrowy (od osoby). Uczestnikowi kursu indywidualnego przysługuje prawo do jednoczesnego udziału w kursie kameralnym lub orkiestrowym za 50 % jego ceny.

10. Organizator może zapewnić uczestnikowi nocleg i wyżywienie, jednak ilość miejsc noclegowych jest ograniczona.

Dla uczestników z Polski: Opłata za nocleg w pokoju kilkuosobowym na czas trwania kursów wynosi 250 PLN. Opłata za pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w czasie trwania kursów wynosi 250 PLN. Jednorazowa dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 200 zł.

Dla uczestników z zagranicy: Opłata za nocleg w pokoju kilkuosobowym na czas trwania kursów wynosi 60 EUR. Opłata za pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) w czasie trwania kursów wynosi 60 EUR. Jednorazowa dopłata za pokój jednoosobowy wynosi 50 EUR.

11. Wszystkie opłaty (opłata za kurs, nocleg, wyżywienie, dopłata za pokój jednoosobowy) należy przesłać na konto Stowarzyszenia Artystycznego „Porta Musicae”:

49 1750 0012 0000 0000 2724 6036 (Jeżeli opłata wykonana jest w walucie PLN)

IBAN: PL 05 1750 0012 0000 0000 2724 6052, SWIFT: RCBWPLPW (Jeżeli opłata wykonana jest w walucie EUR)

Tytuł przelewu: Darowizna na rzecz Stowarzyszenia, nazwisko lub nazwa zespołu

12. Termin przyjmowania zgłoszeń w roku 2018 upływa 31. maja.

13. Zgłoszenia, wraz z informacją o chęci wykupienia noclegów i/lub wyżywienia i/lub o dopłacie za pokój jednoosobowy powinny być nadsyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail portamusicae@gmail.com

14. Rozpatrywane przez Organizatora będą jedynie kompletne zgłoszenia przysłane wraz z wymaganymi załącznikami.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń.

16. Uczestnicy zakwalifikowani do kursu zostaną o tym poinformowani drogą mailową, nie później niż do dnia 10. czerwca 2018 roku. Stowarzyszeniu przysługuje prawo jednostronnej zmiany tej listy.

17. Kandydatom nie zakwalifikowanym do udziału w kursie zostanie zwrócona opłata za kurs w terminie 7 dni od ukazania się listy zakwalifikowanych Uczestników.

18. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Kursie. W przypadku osób do lat 16 zalecana jest obecność opiekuna.

19. W przypadku braku zgody opiekuna ustawowego, organizator zastrzega sobie prawo do wykreślenia kandydata z listy uczestników.

20. Organizator zapewnia akompaniatora na czas trwania kursu.

21. Uczestnicy zobowiązani są zapewnić materiały nutowe dla prowadzącego kurs i akompaniatora.

22. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zachowania panujących w szkołach i uczelniach muzycznych. Rażące naruszenie tych zasad skutkować może pozbawieniem statusu Uczestnika.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby uczestniczące w kursie, w szczególności nie jest zobowiązany do opieki nad niepełnoletnimi Uczestnikami. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody powstałe wskutek jego zachowania się.

24. Uczestnicy ubezpieczają się od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.

25. W przypadku nieoczekiwanych, nie dających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć Organizator zastrzega sobie prawo do ich odwołania i zorganizowania w innym terminie.

26. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrywania zajęć prowadzonych w ramach Kursu Mistrzowskiego. Prawa do wykorzystywania artystycznego wykonania utworów wykonywanych w trakcie Kursu Mistrzowskiego, zostają przeniesione na Organizatora na zasadach określonych w zgłoszeniu uczestnictwa.

27. Nagrywanie zajęć, bądź wybranej lekcji w całości przez uczestników oraz osoby trzecie jest zabronione. Nagranie ich wybranego wycinku, bądź sekwencji możliwe jest tylko za zgodą wykładowcy.

28. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego ustalania i zmieniania programu Kursu oraz niniejszych warunków uczestnictwa.

Patronat medialny

Organizator

Stowarzyszenie Artystyczne "Porta Musicae"
Telephone:00 48 737 574 840
E-mail: portamusicae@gmail.com

Partnerzy

  • Szkoła Muyzczna I st. w Łącku
  • Gmina Łącko